Skautské ideály

Skautská činnost i výchova je založena na práci v družinkách (skupiny cca 8mi dětí). Děti se dělí do tří základních věkových kategorií:

vlčata (chlapci) a světlušky (dívky) – věk 6 až 10 let
skauti a skautky – věk 11 až 15 let
roveři (chlapci) a rangers (dívky) – věk 15 až 24 let

Junák je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
Skautské ideály formuloval zakladatel skautingu lord Robert Baden-Powell of Gilwell. B.-P. zahájil skautskou činnost 1.8.1907 na prvním táboře na anglickém ostrůvku Brownsea (JV od Bournemouth v jižní Anglii).
U nás je skautské hnutí známé pod označením „Junák“. Založil jej Antonín Benjamin Svojsík, pražský učitel tělocviku a přírodopisu, v roce 1911. První skautský tábor vedl Svojsík v roce 1912. Junák byl 3x zrušen. Nejprve nacisty za 2. světové války 28.10.1940, po obnovení v roce 1945 naopak komunisty 1.1.1950 a po dalším znovuobnovení 28.3.1968 znovu komunisty v roce 1970. Poslední obnovení činnosti bylo 28.12.1989.
Principy skautské výchovy jsou založeny na křesťanských morálních hodnotách a evropské tradici. Jsou vyjádřeny skautským zákonem, slibem, heslem a denním příkazem:

Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů,představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení,slovech i skutcích.

Skautský slib
Slibuji na svou čest,jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
K tomu mi pomáhej Bůh.

Heslo skautů
Buď připraven!

Denní příkaz:
Vykonat denně aspoň jeden dobrý skutek.

Slib vlčat:
Slibuji, že se vynasnažím:
- být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
- že každý den vykonám dobrý skutek.
K tomu mi pomáhej Bůh.

Zákon vlčat:
Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

Heslo vlčat:
Naší snahou nejlepší buď čin.

Slib světlušek:
Slibuji, že se budu snažit:
- hledat Pravdu a Lásku,
- být prospěšná své vlasti
- a zachovávat zákony světlušek.
K tomu mi pomáhej Bůh.

Zákon světlušek:
1. světluška vždycky mluví pravdu
2. světluška je poslušná
3. světluška pomáhá jiným
4. světluška je statečná a veselá
5. světluška je čistotná

Heslo světlušek:
Pamatuj!

Příkaz světlušek:
Buď lepší dnes než včera!

Heslo mají také roveři a rangers:
Sloužím!