Táborové modlitby

Ranní modlitba:
Můj Bože,
miluji Tě celým svým srdcem a klaním se Ti celou svou bytostí,
děkuji Ti, žes mě stvořil, žes mně dopřál stát se křesťanem a dočkat se tohoto rána,
nabízím Ti všechno, co budu dnes dělat,
chci pracovat, jak Ty si přeješ, abych Tě svou službou oslavil,
odvracej ode mne nebezpečí hříchu, chraň mě před každým zlem,
oživuj darem lásky a jednoty, celé naše společenství...

Modlitba před obědem:
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii poselství - a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, - ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria...
A Slovo se stalo tělem - a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria...
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, - aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Modlitby před večeří:
Čeho třeba Bůh nám dá - chléb i srdce radostná. /3x/
Za chleba dar, za díla zdar buď tobě, Bože, dík. /3x/

Večerní modlitba:
Můj Bože,
miluji Tě celým svým srdcem a klaním se Ti celou svou bytostí,
děkuji Ti, žes mě stvořil, žes mně dopřál stát se křesťanem a dočkat se tohoto večera,
přijmi, co jsem s Tvou pomocí vykonal a odpusť, co jsem vlastní vinou pokazil,
ulehám s důvěrou, že mě miluješ a chráníš,
oživuj darem lásky a jednoty celé naše společenství...